IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ

สังกัด: สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ:  28,991.81 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายธานี พุฒิพันธุ์พฤทธิ์
  • นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์
  • ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
  • นายถาวร ชลัษเฐียร
  • นายวิญ วิเชียรศรี
  • ดร.ประจักษ์ ทรัพย์มณี

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2562 (3ปี)

ความคืบหน้าโครงการ: อยู่ระหว่างการดำเนินการ