IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

โดย ACT โพสเมื่อ Jan 06,2017

  ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

สังกัด: สังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม

งบประมาณ:  24,212.49 ล้านบาท

ผู้สังเกตการณ์: 

  • นายณรงค์ บุณยสงวน
  • นายพันเทพ สุภาไชยกิจ
  • นายอธิธร จิตรานนท์
  • นายรังษี เหลืองวารินกุล
  • นายประเสริฐ หวังรัตนปารณี
  • นายวิฑูลรย์ ศิริวิโรจน์

ระยะเวลาดำเนินการ: 2560-2562 (3ปี)