บทความ

ตำรวจ กับ คอร์รัปชัน

โดย act โพสเมื่อ Jan 16,2017

 -- ตำรวจ กับ คอร์รัปชัน --

               กรณีจับครูหญิงติดคุกฟรี การโกงสอบเข้าเป็นตำรวจ ตำรวจอุ้มฆ่าสาวทอม และนายพลรับเงินเดือนจากเอก
ชน ทำให้สังคมมีความกังขาว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และตำรวจมีไว้ทำอะไร

               รายงานของ กรรมาธิการฯ สปช.* ได้กล่าวถึงปัญหาของตำรวจไว้
น่าสนใจ พอสรุปได้ดังนี้ 

               วงการตำรวจไทยตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมามีปัญหาคอร์รัปชันเกิดขึ้นตั้งแต่ระดับนายพลถึงนายสิบ ทั้งการเรียกรับสินบน การใช้อำนาจปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง เรียกรับส่วยจากผู้ใต้บังคับบัญชา

               รู้เห็นเป็นใจหรือช่วยเหลือสนับสนุนผู้ทำผิดกฎหมายและการวิ่งคดี ขณะที่นายตำรวจระดับสูงมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจนส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อการทำงานทั้งระบบ เช่น สร้างโรงพัก ซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ เป็นต้น

               ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือ
 “พนักงานสอบสวน” ที่มีการทำงานแบบเอาตัวรอดและเรียกรับผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป่า บิด ดำ หรือ เคลียร์คดี มีผลประโยชน์ส่วนตัวและความอยุติธรรม ลำเอียง ผู้บังคับบัญชาสามารถแทรกแซ

งสั่งการคดีได้ตามอำเภอใจ

               เอื้อประโยชน์พวกพ้อง (ฝากคดี) และมักทำคดีเข้าข้างตำรวจด้วยกัน พฤติกรรมเหล่านี้ได้สร้างความเสียหายให้ทั้งพนักงานสอบสวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนในวงกว้าง

               โดยสรุป คอร์รัปชันได้บ่อนทำลายทัศน
คติของตำรวจที่ควรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้บกพร่องไปและกลายเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การที่ตำรวจยังขาดความเป็นอิสระและมักถูกแทรกแซงทางการเมือง ทำให้ปัญหาที่หมักหมมมาตลอดนี้ขาดการแก้ไขอย่างจริงจัง เป็นเหตุให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไม่ไว้วางใจการปฏิบัติงานของตำรวจ ทั้งๆ ที่ การปฏิบัติงานของตำรวจเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมและสมควรเป็นหลักประกันความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน

               จึงจำเป็นต้องเร่งให้มีการป
ฏิรูปตำรวจอย่างรอบด้าน เช่น วางแนวทางการแต่งตั้งโยกย้ายที่เหมาะสม วางกลไกตรวจสอบถ่วงดุลย์การใช้อำนาจโดยเฉพาะพนักงานสอบสวน สร้างความเป็นอิสระปราศจากก
ารแทรกแซง พัฒนาระบบฐานข้อมูล เร่งถ่ายโอนภารกิจ ที่มิใช่ภารกิจหลักของตำรวจให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จราจร ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการตำรวจตั้งแต่ระดับชาติลงไปและให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ เป็นต้น


ดร. มานะ นิมิตรมงคล
เลขาธิการ 
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

* กรรมาธิการการปฏิรูปกฎหมายแ
ละกระบวนการยุติธรรม สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระที่ 6 กิจการตำรวจ, 17/4/2558

 

อ้่างอิงจาก http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/law/download/article/article_20150421103211.pdf


ลงทะเบียน

Please fill all required field.


Personal Details