ประเด็นร้อน

โครงการจัดซื้อ ไวน์ขาว ไวน์แดง ของ การบินไทย

โดย act โพสเมื่อ Jan 21,2017

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการจัดซื้อไวน์ขาวไวน์แดง ของ บมจ.การบินไทย 

คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานด้านต่างๆภายในองค์กร ให้เกิดความโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การบินไทยเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่สมัครใจขอเชิญผู้สังเกตการณ์ (Independent Observer; IO) เข้าร่วมสังเกตการณ์กระบวนการจัดซื้อในโครงการจัดซื้อไวน์ สำหรับไว้บริการให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน คุณจรัมพร ได้ติดต่อคุณวิชัย อัศรัสกร รองประธานขององค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ขอเชิญคณะผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วยคุณเทพ วงศ์วานิช (รองประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น) คุณปรีชา หัตถพร คุณธาดา เตียประเสริฐ และคุณอานนท์ แจ่มฟุ้ง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2558 ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับทำให้คณะผู้สังเกตการณ์ สามารถปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

 

 

คณะผู้สังเกตการณ์        จำนวน 4 คน ดังนี้

1.  คุณเทพ              วงษ์วานิช 

2. คุณปรีชา             หัตถพร      

3. คุณธาดา             เตียประเสริฐ

4. คุณอานนท์          แจ่มฟุ้ง  

 

ขอบเขตการสังเกตการณ์

·    กระบวนการจัดซื้อ และการตรวจรับไวน์ขาวและไวน์แดง

 

 งบประมาณของโครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดง

·    งบประมาณโครงการจัดซื้อไวน์ขาวและไวน์แดงประจำปี 2559 มูลค่า 129 ล้านบาท

·    บมจ.การบินไทย สามารถจัดซื้อไวน์ได้ตามวัตถุประสงค์ภายหลังผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในวงเงินเพียง 96 ล้านบาท โดยสามารถประหยัดงบประมาณได้ 33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26

 

ข้อสังเกตให้กับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการจัดซื้อไวน์ในประเด็นที่สำคัญๆ

เพื่อให้ประโยชน์กับโครงการการจัดซื้อไวน์และให้ประชาชนผู้สนใจเห็นความโปร่งใสของกระบวนการจัดหาครั้งนี้ ผู้สังเกตการณ์จึงให้ข้อสังเกตกับผู้บริหารและคณะทำงานโครงการจัดซื้อไวน์ พิจารณาดำเนินการต่อไป ดังนี้

·      เพิ่มเงื่อนไขการคัดเลือก brand ก่อน การคัดเลือกไวน์ในปัจจุบันแค่ระบุแหล่งผลิตและปีเท่านั้น เพื่อคัดเลือกดีที่มีคุณภาพก่อนให้เสนอราคา (Well recognize brand)

·      การประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประกวดราคา มีการส่งผ่านช่องทางอื่นมากขึ้นแทนการใช้ Website การบินไทยเพียงช่องทางเดียว เช่น สมาคมผู้ผลิตไวน์ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สถานทูตฝรั่งเศส เป็นต้น

·      ผู้ประมูลสามารถส่งไวน์ได้เพิ่มเป็น 3 ตัวอย่างต่อ 1 ประกาศ (มีทั้งหมด 13 ประกาศ) จากเดิมมี 2 ตัวอย่าง เพื่อเพิ่มโอกาสตัวเลือกไวน์มากขึ้น ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลถึง 77 ราย 337 ตัวอย่าง และผ่าน Technical Proposal 275 ตัวอย่าง จากเดิมมีผู้ประมูลเพียง 30-40 ราย)  

·      เสนอให้มีการเปลี่ยน Sommeliers ที่ทำ Blind Taste โดยไม่ควรใช้บริการกลุ่มคนเดิมทุกปี หรือมี Sommeliers ต่างชาติมาผสมบ้าง และให้มีการจัดทำทะเบียน Sommeliers  และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Sommeliers ที่จะมาทำ Blind Taste

·      Blind test โดย Sommelier เพื่อคัดเลือกไวน์ 8 brands ที่มีคุณภาพต่อ 1 ประกาศ จากเดิมเหลือ 5 brand แล้วตัดสินด้วยราคาต่อไป (Appearance , Nose , Teste , Finish , Over) ; Finish = Body , Overall 

·      คัดเลือก Well recognize brand ให้เหลือ 5 brands (ตัดออก 3 brands)

·      ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 5 brands เสนอราคาใหม่ ผู้ต่ำสุดจำนวน 2 รายต่อ 1 ประกาศ จะได้สิทธิ์ในการจัดส่งไวน์ โดยผู้ต่ำสุดจะได้ส่ง 6 เดือนแรก ผู้ต่ำรองลงมาจะได้ส่งใน 6 เดือนถัดไป โดยให้เปรียบเทียบกับการเสนอราคาครั้งแรก หากสูงกว่าต้องใช้ราคาเดิม

·      มีการแต่งตั้งคณะทำงานหลายชุด โดยแบ่งแยกหน้ากัน Check and Balance ได้แก่

·      คณะกรรมการรับซองเสนอราคาและไวน์ตัวอย่าง

·      คณะทำงานตั้งรหัสไวน์ตัวอย่าง และปิด brand เพื่อป้องกันให้คณะกรรมการชุดอื่นทราบข้อมูล

·      มีคณะทำงานให้ Sommelier ชิมไวน์โดยไม่ทราบ brand เพื่อให้ได้ไวน์ที่ดีและโปร่งใส

·      คณะกรรมการจัดหาพัสดุประเภทเครื่องอุปโภคบนเครื่องบินจากบริษัทฯประจำปี เป็นผู้ตัดสิน

·      การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อไวน์ ได้อ้างอิงงบประมาณ/ราคาในการจัดซื้อ 2 ปีล่าสุด

·      ผู้ขายที่ชนะการประมูลแล้วจะมีไวน์มาส่งตามสัญญา เพื่อลดความเสี่ยง ควรให้ผู้ขายแสดงสต็อคไวน์ หรือหนังสือรับรองการส่งมอบไวน์ให้บริษัท

·      การต่อรองราคารายที่เสนอต่ำสุดไม่ได้กระทำในขณะระหว่างการเปิดซองประกวดราคาโดยคณะกรรมการเปิดซองแต่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อเป็นผู้ต่อรองราคาตามลำพัง โดยให้พิจารณาต่อรองราคาด้วยการแจ้งผลชนะประกวดราคาและต่อรองราคาทาง e-mail และให้ตอบกลับมาที่คณะกรรมการเปิดซองโดยตรง

·      การจัดซื้อไวท์ให้จัดทำสัญญา หรือจัดทำใบสั่งซื้อ แต่ควรมีเนื้อหา เงื่อนไข ขอบเขต บทปรับ ที่บริษัทฯสามารถดำเนินคดีตามกฎหมาย หากผู้ขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขจนทำให้บริษัทได้รับความเสียหายได้ รวมทั้งเพิ่มเติมเงื่อนไขไว้ใน TOR ด้วย

·      คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมา มีความตั้งใจและทุ่มเทในการทำงานมาก และมีฝ่ายจัดซื้อฯครัวการบินเข้าร่วมดำเนินการจัดหา

 

Feedback จากผู้บริหารและคณะทำงานโครงการจัดซื้อไวน์ของ บมจ.การบินไทย

ผลประโยชน์ที่ บมจ.การบินไทย ได้รับจากการเชิญคณะ IO เข้าร่วมสังเกตุการณ์ในโครงการนี้ ดังนี้

·       มีความมั่นใจในการจัดหา ซึ่งเป็นที่พิสูจน์ได้ว่าการจัดหามีความโปร่งใส

·       คณะผู้สังเกตุการณ์บางท่านมีความรู้Wine และให้ข้อสังเกตคุณลักษณะของ Wine ได้เป็นอย่างดี

·       ได้รับความร่วมมือ ให้คำแนะนำ และข้อสังเกตเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

·       ข้อสังเกตของผู้สังเกตการณ์ สามารถลดขั้นตอน และบางเรื่องที่ไม่จำเป็นในการทำ TOR และการจัดหา

·       ช่วยทำให้กระบวนการจัดหาสามารถดำเนินการได้กระชับและอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

·       ช่วยให้คณะทำงานเกิดความภาคภูมิใจในการจัดหาว่าทุกกระบวนการ มีความโปร่งใส และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง

 

บทสรุปสถานะปัจจุบันของโครงการ

·    อยู่ระหว่างขอตรวจสอบเอกสารการตรวจรับ และเข้าสังเกตการณ์การตรวจรับไวน์

 

ขอขอบคุณภาพจาก : ผู้จัดการออนไลน์