ประเด็นร้อน

สอศ.สร้างจิตสำนึกครูนักศึกษา สู่สถานศึกษาธรรมาภิบาล

โดย ACT โพสเมื่อ May 15,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก กรุงเทพธุรกิจ - -

 

เมื่อวันที่ 14 พ.ค.61 โรงแรมริเวอร์ไซด์ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูและนักศึกษาแกนนำสถานศึกษาธรรมาภิบาล” ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด สอศ.จำนวน 44 แห่ง เข้าร่วมประชุม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาให้ตระหนักรู้เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สุจริต และใช้หลักธรรมาภิบาลในการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอันจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างยั่งยืน


รองเลขาธิการ กอศ.กล่าวว่า สอศ.มุ่งเน้นและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัย จิตสาธารณะ และสร้างสภาพแวดล้อมรอบ ๆ สถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้เรื่องธรรมาภิบาล รวมทั้งการสร้างครูและนักศึกษาแกนนำในสถานศึกษา ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการทำงานในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ ซึ่งจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเน้นการใช้หลักธรรมาภิบาลในองค์กร  และเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ และยอมรับในศักยภาพของบุคคล  ซึ่งเป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังภายใน (Empowerment) ของบุคคล รวมทั้งการให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาได้แสดงศักยภาพของเยาวชนอันจะนำไปสู่การดำเนินงานแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw