ประเด็นร้อน

'คงต้องฝากความหวังไว้กับเด็กยุคใหม่' ช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือ?

โดย ACT โพสเมื่อ May 16,2018

- - ขอบคุณข้อมูลจาก แนวหน้า - -

 

คอลัมน์ ลงมือสู้โกง : โดยนันท์วดี แดงอรุณ

 

เมื่อปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่สั่งสมมานานหลายชั่วอายุคน พัฒนารูปแบบ ส่งผล กระทบกับผู้คนในทุกวงการและแผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างโดยแทบจะไม่เห็นจุดสิ้นสุดของปัญหา ว่าจะสามารถปราบปรามหรือแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในประเทศให้หมดสิ้นอย่างถาวรได้อย่างไร หลายครั้งเราจึงมักจะเห็นผู้ใหญ่ได้กล่าวประโยคคุ้นหูที่ดูเหมือนจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ดูมีความหวังที่สุดไว้ว่า "คงต้องฝากความหวังไว้กับเด็กยุคใหม่"

 

การฝากความหวังนั้นใช่ว่าจะเป็นแค่เพียงคำกล่าวลอยๆ ของผู้ใหญ่แล้วนั่งรอความหวังอย่างไร้จุดหมาย เพราะผู้ใหญ่เหล่านั้นเองได้พยายาม หาวิธี สร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อร่วมหล่อหลอม เด็กยุคใหม่ ให้เติบโตมาทำให้ความหวังของ คนยุคก่อน นั้นเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักสูตรการศึกษาที่โด่งดังจนกลายเป็นคำพูดฮิตติดปากของคนไทยว่า "โตไปไม่โกง" ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มุ่งพัฒนาเยาวชนใน 5 สาระสำคัญได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์สุจริต (2) การมีจิตสาธารณะ (3) รักความเป็นธรรม (4) ความรับผิดชอบ (5) ชีวิตพอเพียง โดยได้จัดอบรมครูเพื่อให้นำหลักสูตร โตไปไม่โกง กลับไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา มาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจุบัน ตลอด 9 ปีที่ผ่านมา หลักสูตร โตไปไม่โกง ได้กระตุ้นความหวังของคนยุคเก่าในสังคมไทยให้หันมาให้ความสำคัญกับการปลูกฝังเด็กยุคใหม่ให้เป็น คนดี ซื่อสัตย์สุจริต ดังจะเห็นได้ว่ายังมีความพยายามที่จะพัฒนาการเรียน การสอน หรือกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://growinggood.org

 

นอกจากหลักสูตร โตไปไม่โกง แล้วยังมีโครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียน "ลดลง" และ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ "เพิ่มขึ้น" ผ่านกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ด้าน ได้แก่ (1) ความพอเพียง (2) ความกตัญญู (3) ความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ (4) ความรับผิดชอบ (5) คุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานให้ครอบคลุมโรงเรียนอย่างน้อย 30,000 แห่งทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2561

 

การดำเนินงานปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น แต่ยังมีความร่วมมือ ร่วมใจ ในการพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตร หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีจากหน่วยงานภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ อีกมากมายหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับเด็กและเยาวชนที่มีความชื่นชอบและมีความถนัดที่แตกต่างกัน รวมทั้งเพื่อให้เข้ากับสังคมยุคดิจิทัล เช่น หลักสูตรสุจริตไทย หลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแยกแยะเรื่องสุจริตและเรื่องทุจริตได้ ผ่านสื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย น่าสนใจ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วยตนเองตามความต้องการและช่วงเวลาที่สะดวกผ่านทางเว็บไซต์ www.thaihonesty.org โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือการสร้างเกมออนไลน์ เดอะ คอร์รัป จากทีมงาน Opendream ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย นำเกมออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมของวัยรุ่น มาพัฒนาแนวคิดของเกมให้ผู้เล่นได้ฝึกคิด แยกแยะ และค้นหาความจริง ผ่านภาพและเสียงที่น่าสนใจ เพื่อให้เห็นภาพและ ผลกระทบของการคอร์รัปชันที่เหมาะกับเยาวชน ได้ง่ายขึ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเกมผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ www. corruptthegame.com

 

นอกจากเกมออนไลน์แล้ว ยังมีบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ช่วยแก้ปัญหาสังคม ให้ออกมาน่าสนใจ สนุกสนาน พร้อมทั้งได้ถ่ายทอดและสอดแทรกความรู้ด้าน ต่อต้านคอร์รัปชันให้ผู้เล่นได้อีกด้วย โดยเป็นความ ร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดเกมต้านคอร์รัปชันขึ้น โดยได้ระดมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาคอร์รัปชัน นักวิจัย นักเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผู้ชื่นชอบ บอร์ดเกม มาร่วมให้ความเห็นจนได้บอร์ดเกมที่ ชนะการประกวดผลงานของทีมนักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ทำธุรกิจส่วนตัว ที่ร่วมสร้างสรรค์เกม The Trust แนวคิดของเกมดังกล่าวเป็นการเปิดให้ผู้เล่นเป็นผู้ร่วมรับโครงการพัฒนาเมืองจากนายกเทศมนตรี ที่มีสิทธิตรวจสอบการทุจริตอันน่าสงสัย นับเป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้สื่อประเภทบอร์ดเกมมาร่วมแก้ปัญหาสังคม โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสั่งซื้อบอร์ดเกม The Trust ได้ที่ www.facebook.com/TheTrustBoardGame/

 

จากตัวอย่างการปลูกฝังและหล่อหลอม เด็กรุ่นใหม่ ให้เติบโตมาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ผ่านกระบวนการที่หลากหลายดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและอยากยกมาให้ได้รู้จักเท่านั้น ยังมีกิจกรรมและกระบวนการ อื่นๆ จากหลายหน่วยงานที่พร้อมจะร่วมมือกันสร้างเยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้เติบโตไปเป็นพลเมืองตื่นรู้สู้โกง หรือ Active Citizen ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โดยล่าสุดองค์กร ได้ร่วมกับมูลนิธิเพื่อคนไทย เปิดตัวโครงการ Active Youth หรือ เยาวชนตื่นรู้สู้โกง เพื่อสร้างความร่วมมือนำเครื่องมือที่มีศักยภาพในการปลูกฝังเยาวชนต่างๆ เหล่านี้ เข้าสู่สถาบันการศึกษาให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับปฐมวัย ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และวัดผลได้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น HAND Social Enterprise จะเป็นสื่อกลางในการนำเสนอความคืบหน้าให้ท่านที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : HANDenterprise

 

สุดท้ายไม่ว่าจะมีกิจกรรมอีกมากมายเพียงใด หากขาดปัจจัยที่สำคัญที่สุดนั่นคือ การสนับสนุน และเป็นตัวอย่างที่ดีจากครอบครัวไปแล้วนั้น ก็คงไม่อาจจะทำให้คำกล่าวที่ว่า "คงต้องฝากความหวังไว้กับเด็กยุคใหม่" เพื่อให้มาช่วยแก้ปัญหาคอร์รัปชันสำเร็จไปได้ เพราะพ่อ แม่ และบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว นับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดที่จะทำให้เด็กนั้น โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดั่งหวังไว้ได้ต่อไป และการสนับสนุนจากพ่อแม่และครอบครัวเป็นแรง ขับเคลื่อนที่ดีที่สุดสำหรับการพยายามหรือ การตัดสินใจ เพื่อเลือกเป็นคนดีในสังคมที่มีแต่ปัญหาและพร้อมจะพาให้เยาวชนนั้นเดินผิดทางได้เสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#ACTองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

 

Follow LINE: http://bit.ly/2luX9Dt
Follow Facebook: http://bit.ly/2z1Dxvw