ประเด็นร้อน

ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร

โดย act โพสเมื่อ Jan 21,2017

               องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กำหนดจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ "ตำรวจไทย มีไว้ทำอะไร” กรณีศึกษา ขนาดตำแหน่งนายสิบยังโกง" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

               การเสวนาครั้งนี้ ให้ความสำคัญกับ “วงการตำรวจไทย” ที่พบว่ามีปัญหาด้านการใช้อำนาจการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันส่งผลต่อการคอร์รัปชันให้อาจเกิดขึ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับนายพลถึงนายสิบ และกรณีโด่งดังล่าสุด คือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พบผู้ทุจริตการสอบเป็นจำนวนมากเพียงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเล็กๆ นั่นเพราะคอร์รัปชันได้บ่อนทำลายทัศนคติของตำรวจที่ควรยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้บกพร่องไปและกลายเป็นปัญหาสำคัญในการบริหารจัดการ สังคมจึงกังขากับสิ่งที่เกิดขึ้น ว่าตำรวจไทยมีไว้ทำอะไร สมควรอย่างยิ่งที่ “ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” ต้องเปลี่ยนแปลง สังคมกำลังเฝ้ารอทิศทางการปฏิรูปตำรวจไทยอย่างรอบด้านในอนาคต เพื่อให้มีการทำงานรับใช้ประเทศชาติ และ ประชาชนอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดเสวนาดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากร ดังนี้

               1.  ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์                  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

               2.  นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ          สื่อสารมวลชนด้านยานยนต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

               3.  พ.ต.อ. วิรุตม์  ศิริสวัสดิบุตร            อดีตรองผู้บังคับการจเรตำรวจและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตำรวจ สปช.

               4.  ร.ต.อ. ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล       ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

               5.  ดร.มานะ นิมิตรมงคล                   เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)  ผู้ดำเนินรายการ

               ในการนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานเสวนา และขอได้รับความร่วมมือ  ในการประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิกองค์กรของท่าน และผู้ที่สนใจ ในการเข้าร่วมการเสวนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

               ทั้งนี้ กรุณาแจ้งการเข้าร่วมเสวนา มายังสำนักงานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ทางโทรสาร: 02-613-6600

หรือทางอีเมล์ act@anticorruption.in.th ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560

หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่  https://goo.gl/forms/Ea4R6ZQtEDKUGwF92  จักขอบคุณยิ่ง