IP ปี 2560

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สาย อ.หล่มสัก-อ.น้ำหนาว

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑล และภูมิภาค ขยายถนนราชพฤกษ์

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการรถจักรยานยนยต์งานสายตรวจ ขนาด 250 CC

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560 : โครงการระบบดาวเทียมสำรวจพร้อมระบบภาคพื้นดินและระบบแอพพลิเคชั่นภูมิสารสนเทศสำหรับโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ปี 2560

เสนอโครงการระบบดาวเทียม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-จิระ

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..

ข้อตกลงคุณธรรม (IP) 2560: โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้ารวมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า จำนวน 200 คัน

โครงการที่เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม..