ประเด็นร้อน

ประกาศการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Good Guy Run 2024

โดย ACT โพสเมื่อ Jun 20,2024

ประกาศการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง Good Guy Run 2024

ประกาศองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
เรื่อง การจัดหาผู้รับจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด
“GOOD GUY RUN 2024” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างและดำเนินการจัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “GOOD GUY RUN 2024” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 04.00 – 08.00 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ (Gen Z) และประชาชนทั่วไป

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในการจ้างเป็นเงินทั้งสิน 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างตามประกาศดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในจัดหาผู้รับจ้างในครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

(นายฐิตพงศ์ พุทธิวุฒิกูล)
รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2567

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถยื่นข้อเสนอได้ วันที่ 20 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2567
1. ยื่นด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ณ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยยื่นได้ถึงเวลา 16.30 น.
2. ยื่นทางไปรษณีย์ได้ที่ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยถือวัน เวลา ประทับตราไปรษณีย์ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ในเวลาราชการ ภายในเวลา 16.30 น.

ผู้ยื่นต้องนำเสนอข้อเสนอทางเทคนิคต่อคณะกรรมการคัดเลือก ในวันที่ 1-8 สิงหาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เลขที่ 44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์ http://www.anticorruption.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 026138863 ต่อ 102

รายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตของงาน

TOR ... คลิ๊กที่นี่

ผู้ประสานงาน :
คุณอรพรรณ โทร. 02 613-8863 ต่อ 102 อีเมล์ oraphan.im@anticorruption.in.th